Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
3 Sun. / Easter B: To have God in life is to have peace 12 Tháng 4 2018 John Tran Binh Trong 31
Easter Vigil B: Celebrating the risen Christ and congratulating the newly baptized 28 Tháng 3 2018 John Tran Binh Trong 51
5 Sun. / Lent, B: If the grain of wheat dies, it produces much fruit 14 Tháng 3 2018 John Tran Binh Trong 153
3 Sun. / Lent, B: My house shall be called a house of prayer 01 Tháng 3 2018 John Tran Binh Trong 150
1 Sun. / Lent, B: Being faithful to the baptismal Covenant 15 Tháng 2 2018 John Tran Binh Trong 129
5 Sun. / Ord. B: Asking to be healed in body, soul and spirit 01 Tháng 2 2018 John Tran Binh Trong 240
3 Sun. / Ord. B: Response to the message of repentance 17 Tháng 1 2018 John Tran Binh Trong 288
4 Sun. / Adv. B; Saying “Yes” like Mary to welcome the Lord 20 Tháng 12 2017 John Tran Binh Trong 273
2 Sun. /Adv.B: Seeking to find God in the desert of soul 06 Tháng 12 2017 John Tran Binh Trong 181
Christmas at Dawn, A: How was the first Christmass celebrated? 21 Tháng 12 2016 John Tran Bình Trọng 1207

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch