nguyện chúc quý sơ luôn vững mạnh thêm quân số và thêm chất lượng, thêm sức khoẻ để trở thành người thợ gặt lành nghề của Chúa, và thêm lòng yêu mến mỗi ngày một hơn để gặt những bông lúa về cho Chúa.
nguyện chúc.
người con của Hưng Hoá.