Sacraments-2Chúc mừng quí phụ huyng có con em mới lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy, các em mới Rước lễ Lần đầu, các em mới lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, các bạn mới lãnh nhận Bí tích Hôn phối.  Thiên Chúa là Đấng luôn trung thành với lời giao ước Chúa đã làm với loài người.

Mục vụ Văn Bút  chúc mừng và cầu nguyện cho các em và các bạn được tiến triển trong ơn gọi làm người tín hữu, ơn gọi sống đời hôn nhân và được trung thành với ơn gọi của mình hầu được sống vui và làm chứng cho ơn gọi của người tín hữu.

Mục Vụ Văn Bút