Được tin Linh mục Linh mục Gioan Baotixita Etcharren, mới qua đời tại Đại Chủng Viện Huế, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại Tin Cáo Phó, Chương trình Tang lễ và mấy dòng tiểu sử, do Toà Giám Mục Huế  sắp xếp, để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Gio-an Bao-ti-xi-ta  được hưởng ơn nghĩa trong Nước Chúa.

Toà Tổng Gm Huế

Nguồn: http://tonggiaophanhue.net/