Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
All Saints: Asking to be listed with the chosen 29 Tháng 10 2020 John Tran Binh Trong 61
18 Sun. / Ord. A; Feding the hungry 29 Tháng 7 2020 John Tran Binh Trong 168
17 Sun. / Ord. A: Wishing and choosing 22 Tháng 7 2020 John Tran Binh Trong 183
13 Sun. A: Doing things for the glory og God 24 Tháng 6 2020 John Tran Binh Trong 238
Holy Thursday, A: Eucharist Unites Priesthood and Service 07 Tháng 4 2020 John Tran BInh Trong 303
Presentation of the Lord: Two examples of obedience and sacrifice 29 Tháng 1 2020 John Tran Binh Trong 385
Christmas Vigil Mass, A: Jesus’ small ways in his birth 24 Tháng 12 2019 John Tran Binh Trong 374
Easter Vigil A, B, C: Celebrating the risen Christ and congratulating the newly baptized 28 Tháng 3 2018 John Tran Binh Trong 1189
Christ the King, A: Facing the judgment throne 22 Tháng 11 2017 John Tran Binh Trong 1776
32 Sun. / Ord. A: Preparing oil for the lamp of soul 08 Tháng 11 2017 John Tran Binh Trong 1838

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM đề nghị một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình.

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch