Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Christmas Vigil Mass, A: Jesus’ small ways in his birth 24 Tháng 12 2019 John Tran Binh Trong 59
Christ the King, A: Facing the judgment throne 22 Tháng 11 2017 John Tran Binh Trong 1350
32 Sun. / Ord. A: Preparing oil for the lamp of soul 08 Tháng 11 2017 John Tran Binh Trong 1403
30 Sun. / Ord. A: To love God and Neighbor, one must love self 26 Tháng 10 2017 John Tran Binh Trong 1403
28 Sun. / Ord. A; Accepting the invitation to attend the wedding 11 Tháng 10 2017 John Tran Binh Trong 1811
26 Sun. / Ord. A: Following the will of God by deed 26 Tháng 9 2017 John Tran Binh Trong 1864
24 Sun. / Ord. A: To forgive in order to be forgiven 12 Tháng 9 2017 John Tran Binh Trong 1715
22 Sun. / Ord. A: Denying self and taking up one’s cross 29 Tháng 8 2017 John Tran Binh Trong 1868
20 Sun. / Ord. A: Saving grace comes to the gentiles 15 Tháng 8 2017 John Tran Binh Trong 1650
Transfiguration, A: Asking to contemplate the glory of God’s kingdom 02 Tháng 8 2017 John Tran Binh Trong 1466

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch