Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
29 Sun. Ord. / C: Being persistent in prayer 17 Tháng 10 2019 John Tran Binh Trong 411
27 Sun. / Ord. C: Quality of faith needed. 02 Tháng 10 2019 John Tran Binh Trong 429
25 Sun. / Ord. C: Being Trustful in Doing Paid Jobs 19 Tháng 9 2019 John Tran Binh Trong 517
19 Sun. / Ord. C: Be watchful and prepared 07 Tháng 8 2019 John Tran Binh Trong 505
17 Sun. / Ord. C: Asking Jesus to teach us how to pray 24 Tháng 7 2019 John Tran Binh Trong 514
13 Sun. / Ord. C; Following Jesus is to give priority to his kingdom 26 Tháng 6 2019 John Tran Binh Trong 501
5 Sun. / Easter C: To love as Jesus has loved according to a new commandment 16 Tháng 5 2019 John Tran Binh Trong 548
5 Sun. / Lent, C: To be forgiven the sin of adultery as to start a new life 04 Tháng 4 2019 John Tran Binh Trong 602
3 Sun. / Lent, C: Repent as to bear fruit in life 21 Tháng 3 2019 John Tran Binh Trong 635
8 Sun. / Ord. C: That we may khow oathers and ourselves 27 Tháng 2 2019 John Tran Binh Trong 657

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM đề nghị một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình.

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch